Zwroty i Reklamacje

Warunki reklamacji

1.  Spółka zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Jeżeli wbrew powyższemu zobowiązaniu dostarczony Towar zawiera wady Klient może złożyć reklamację. Reklamację można złożyć bądź drogą elektroniczną lub w formie listu poleconego nadanego na dane adresowe Spółki.

2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Klienta, opis Towaru, którego reklamacja dotyczy oraz wskazanie innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Klient, który składa reklamację żądając wymiany Towaru lub usunięcia stwierdzonej wady jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Spółki. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 poniżej.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

 

 

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z pracownikami Spółki.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym 168.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia,

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie. Jednak aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy).


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

168.pl Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 3B / B6

05-552 Wólka Kosowska

kom.: 530-168-168

tel.: (22) 30-88-168

e-mail: sklep@168.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
* - niepotrzebne skreślić4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w siedzibie Spółki;

b) po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać do siedziby Spółki.

5. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 

Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane osobiście w siedzibie Spółki i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem innych systemów płatności (Dotpay, PayPal);
- przy odbiorze u kuriera.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie Spółki, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w siedzibie Spółki;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Oprogramowanie sklepu internetowego
SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Pościele bawełniane, obrusy i koce – 168.com.pl